Denne side benytter sig af cookies for at kunne fungere korrekt. Hvis du klikker dig videre på siden
accepterer du automatisk at vi benytter disse cookies.
Du kan læse mere om hvilke cookies shoppen sætter på vores generelle afsnit om cookie politik.
0DKK
I alt0,00 DKK
Vis indkøbskurv
Butik
Hurtig levering, 1-2 hverdage
Gratis levering over 999,- kr.
+400.000 produkter på lager
Kundeservice: info@vek.dk

Samarbejdsbetingelser

1 Formål

1.1 Selskabet VEK-Shop A/S, CVR-nummer: 42341797, (herefter Selskabet) tilbyder webshop pakkeløsninger (herefter ”Pakker”) til håndværksbranchen gennem en platform udviklet og ejet af Selskabet. Nærværende samarbejdsbetingelser regulerer forholdet mellem Selskabet og aftaleparten (herefter ”Butikken”).

2 Parternes ydelser og pligter

2.1 Selskabet varetager driften af platformen samt stiller database over varer til rådighed for Butikkens kunder. Selskabet varetager herunder salgsprocessen, kundeservice samt levering af produkter gennem 3. mand. Selskabet tilbyder forskellige Pakker. Det fremgår af Selskabets til enhver tid gældende Produktblad, hvilke ydelser Pakkerne omfatter. Priser fremgår ligeledes af produktbladet. Produktbladet kan ændres med én måneds varsel.

2.2 Butikken forpligter sig til at udføre service og entrepriser, der lever op til de faglige standarder for området. Butikken skal ved indgåelse af aftaler om udførelse af ydelser, tydeligt gøre opmærksom på at Selskabet ikke er aftalepart.

2.3 Hvis Butikken ønsker at foretage ændringer af deres hjemmeside, foretages disse af Selskabet. Ændringer skal fremsendes skriftligt til Selskabet. Hvis Butikken har den korrekte Pakke tilretter Selskabet hjemmesiden indenfor 8 dage. Ved større ændringer eller uforudsete komplikationer meddeler Selskabet dette hurtigst muligt til Butikken skriftligt. Meddelelsen til Butikken skal, hvis muligt, indeholde et estimat for til rettelsernes udførsel.

2.4 Butikken har mulighed for at tilføje produkter i Selskabets database. Butikken forpligter sig til at kontrollere at informationer om produkterne er korrekte. Selskabet er ikke ansvarlig for fejlagtige oplysninger. Såfremt Butikken opdager fejl, skal Butikken straks kontakte Selskabet for tilretning heraf.

2.5 Butikken vil modtage persondata fra kunderne via hjemmesiden. Butikken bliver i den anledning dataansvarlig for oplysninger modtaget i forbindelse med serviceopgaverne. Butikken forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende regler herom.

2.6 Denne aftale regulerer alene forholdet mellem Selskabet og Butikken.

3 Betalingsbetingelser

3.1 Selskabet fakturerer abonnementet en måned forud for den periode, som abonnementet vedrører. Betaling af faktura forfalder til betaling 14 dage fra fakturadato.

3.2 Parternes tilgodehavende opgøres ved udgangen af måneden. Hvis butikken har et tilgodehavende, afregnes disse 14 dage efter.

3.3 Ved ændringer efter pkt. 2.23 afregner Selskabet efter medgået tid til følgende timesatser:
3.3.1 VEK timepris: 975,00 kr.

3.4 Ved for sen betaling er Selskabet berettiget til at opkræve 2 % i rente pr. påbegyndt måned.

3.5 Samtlige priser er opgivet i danske kroner eks. moms.

4 Opsigelse og nedgradering af Pakke

4.1 Butikken kan opsige aftalen med tre måneders varsel til udgangen af en måned.

4.2 Butikken kan med tre måneders varsel til udgangen af en måned, nedgradere deres Pakke. Ved nedgradering vil tidligere ændringer bortfalde såfremt løsningen ikke er omfattet af Pakken. Selskabet gemmer ikke tidligere løsninger, hvorfor en senere opgradering vil kræve at ændringerne foretages på ny. Sådanne ændringer afregnes efter pkt. 3.3.

4.3 Selskabet kan opsige aftalen med én måneds varsel, uanset baggrunden herfor.

5 Immaterielle rettigheder

5.1 Selskabet udsteder alene en tidsbegrænset brugslicens til Selskabets platformsløsning. Selskabet bevarer samtlige immaterielle rettigheder til produkt, design, koder m.v.

5.2 Ejerskabet til enhver ide, ændring, tilretning eller lignende Butikken anbefaler til Selskabet overgår til Selskabet. Selskabet kan således implementere enhver ændring i andre dele af Selskabet eller Selskabets platform uden beregning.

5.2.1 Rettighederne som Selskabet opnår efter pkt. 5.2, ophører ikke ved aftalens ophør, uanset grunden hertil.

5.3 Butikken garanterer, at Butikken har rettighederne til at forhandle de af hjemmesiden omfattede produkter. Butikken garanterer samtidig at Butikkens materiale ikke overtræder markedsføringsloven, varemærkeloven, ophavsretsloven eller andre nationale eller internationale immaterielle rettigheder.

6 Opdateringer

6.1 For at begrænse perioder, hvor platformen er utilgængelig, og forhindre nedbrud forbeholder Selskabet sig retten til uden advisering at foretage kritiske opdateringer af platformen. Selskabet vil til enhver tid forsøge at planlægge ikke-kritiske opdateringer i perioder med statistisk lavt antal besøgende.

7 Ansvar

7.1 Selskabet er alene produktansvarlig over for kunderne for de leverede produkter. Det er alene Selskabets pligt at gennemføre de via platformen indgåede aftaler. Butikken hæfter for samtlige ydelser Butikken udfører for kunderne.

7.2 Butikken er til enhver tid ansvarlig for, at oplysninger, der forevises på deres hjemmeside, er korrekte.

7.3 Ved overtrædelse af pkt. 5.3 forpligter Butikken sig til at friholde Selskabet for ethvert krav samt omkostninger som følger af kravet.

7.4 Selskabet har til intention, at platformen til enhver tid er tilgængelig for Butikkens kunder. Selskabet hæfter ikke for tab, hverken direkte eller indirekte, som Butikken har som følge af downtime, uanset baggrunden herfor.

7.5 Hvis Butikken beviser mangler ved Selskabets ydelse, kan Butikken alene kræve manglen afhjulpet eller afslag i abonnementsydelsen indtil manglen er afhjulpet. Kravet kan aldrig overstige hvad Butikken har betalt i abonnementsydelse de seneste 6 måneder forud for manglens indtræden.

7.6 Butikken er forpligtet til at friholde Selskabet for ethvert krav Selskabet skulle blive mødt med fra Butikkens kunde, som udspringer af Butikkens udførelse af ydelser eller mangelfulde udførsel heraf. Butikken forpligter sig til at tegne ansvarsforsikring der dækker skader på kunders private ejendele.

7.7 Uanset ovenstående kan Butikken ikke gøre mangler gældende, hvis manglen udspringer af udenforstående forhold som Selskabet ikke har indflydelse på. Som eksempel herpå kan nævnes virus- og hackerangreb, strømafbrydelser, krig, terror og andre force majeure lignende forhold.

8 Fortrolighed

8.1 Aftalen og oplysninger parterne kommer i besiddelse af i forbindelse med samarbejdet skal behandles som fortrolige oplysninger.

8.2 Følgende handlinger anses for en overtrædelse af pkt. 8.1:

8.2.1 Enhver brug, videregivelse eller overdragelse af fortrolige oplysninger uden samtykke.

8.2.2 Enhver anden adfærd, der under de givne omstændigheder betragtes som i strid med redelig erhvervspraksis.

8.3 For overtrædelse af punkt 8 kan Parterne kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

8.4 Betaling af konventionalbod og/eller erstatning medfører ikke, at overtrædelsen lovliggøres.

9 Ejerskifte

9.1 Butikken kan udelukkende overdrage Butikkens rettigheder og forpligtelser som følger af Samarbejdsaftalen samt underliggende aftaler hvis Selskabet skriftligt acceptere dette.

9.2 Overdragelse af moderselskab eller lign. hvor det reelle ejerforhold skifter betragtes som en overdragelse efter pkt. 9.1

9.3 Selskabet kan til enhver tid overdrage Selskabets rettigheder til 3. mand uden Butikkens accept.

10 Misligholdelse

10.1 Hvis Butikken misligholder samarbejdsaftalen, herunder ved manglende betaling, og disse forhold ikke er udbedret senest 7 dage efter skriftligt påkrav fra Selskabet, er Selskabet berettiget til at lukke for adgangen til platformen. Aftalen anses ikke for ophørt, hvorfor abonnementet fortsat vil blive opkrævet. Selskabet er berettiget til først at åbne for adgangen når enhver misligholdelse er ophørt.

11 Ophør af aftalen

11.1 Ved aftalens ophør er Butikken forpligtet til at tilbagelevere samtlige modtaget fysiske dokumenter, kopier mv. til Selskabet. Butikken skal derudover slette samtlige elektroniske versioner heraf, således at disse ikke kan genanskaffes af Butikken.

11.2 Aftalens afsnit 5 og 8 ophører ikke ved aftalens ophør, uanset grunden til aftalens ophør.

12 Tvister

12.1 Aftalen er undergivet dansk ret bortset fra de danske lovvalgsregler.

12.2 Eventuelle tvister skal indbringes for Retten i Esbjerg i første instans og i øvrigt i overensstemmelse med retsplejelovens regler.